وجه تسمیه شهر

شهر ملاثانی در حدود ۱۵۳ پیش ابتدا بعنوان کوت یا کوت الحمید در منطقه فعلی ندافیه در کنار ساحل شرقی رودخانه کارون بوجود آمد.نخستین ساکنان آن بخشی از طایفه بزرگ حمیدی ها بودند که به ریاست ملاثانی (بعنوان شیخ طایفه و فردی روحانی که در حوزه نجف اشرف تلمذ کرده بود) در این خطه سکنی گزیدند .حمیدی ها هنگامی که از شبه جزیره عربستان و یمن به سمت عراق (در منطقه ) کوچ نمودند مدتی بعد از عراق به سمت منطقه کناری ساحل رودخانه جراحی خلف آباد (رامشیر کنونی) وارد شدند .شیخ بزرگ طایفه اماره این سرزمین را بعنوان هدیه و در راستای تکریم منزلت و شجاعت خاندان ملاثانی تقدیم حمیدی ها نمود.که در زمان خزعل نیز شیخ محمد الفیاض بعنوان اولین حاکم این منطقه منصوب گردید.