متقاضی گرامی برای ثبت درخواست خود فرم زیر را به دقت تکمیل فرمایید تا در اولین فرصت همکاران ما درخواست شما را پاسخگو باشند
 • مشخصات مالک/ مالکین

 • نام و نام خانوادگی مالک/مالکینآدرس محل سکونتبخشنام پدرشماره سناسنامهکدملیتلفن تماستعداد خانوارتلفن همراهایمیل 
 • مشخصات ملک

 • آدرس ملک
 • فرعیاصلیقطعه نقشه/ تفکیکی 
 • نوع درخواست

 • Date Format: YYYY dash MM dash DD
 • تاییدیه مهندس ناظر

  این قسمت توسط مهندس ناظر تکمیل می گردد.
 • واحد فنی و شهرسازی شهرداری

 • ناظر ساختمان مراتب بالا گواهی مینمایم که عملیات ساختمانی مورد نظر طبق پروانه ساختمانی تا
 • اجرا گردیده است و نظارت آن را در مهلت تمدید شده عهده دار خواهم بود. توضیح اینکه هر نوع خلافی ساختمان تا این مرحله به عهده مهندس ناظر است و اگر خلافی انجام یافته به موقع گزارش نگردد طبق تبصره ۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ با مهندس ناظر خواهد شد.
 • ارسال مدارک

  کلیه تصاویر ارسالی با سایز حداکثر ۵۰KB مجاز میباشد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • - ساعات بازدید از ۸:۱۵ صبح می باشد.
  - پاسخگویی از طریق پیامک و یا ایمیل یک روز بعد انجام خواهد گرفت.
  - اعتبار گزارش مامور فنی از تاریخ صدور به مدت یک ماه می باشد و بعد از فوت موعد تجدید گزارش خواهد شد.
  - کلیه متقاضیان بازدید ملکی موظفند از وسلیه نقلیه "عمومی- مینی بوس" در وقت مقرر استفاده کنند.
  لذا در روزهای بارانی، برف سنگین و هنگام عدم تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک آنروز بازدید ملکی لغو و به روزهای آتی موکول خواهد شد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .