ردیف

نام شهید

سال شهادت

محل شهادت

۱

سردار علی حمیدی اصل

۱۳۶۵

کربلای ۴ کنار اروند

۲

سردار راضی حمیدی اصل

۱۳۶۲

عملیات هورالعظیم

۳

علیرضا ریاضتی

۱۳۶۱

فتح خرمشهر

۴

سعید حمیدی اصل

۱۳۶۵

کربلای ۴ ام القصر

۵

سعید مروانی

۱۳۶۵

کربلای ۴

۶

سیدکریم مهدوی

۱۳۶۱

والفجر مقدماتی

۷

حسن متفرقه

۱۳۶۱

والفجر مقدماتی

۸

علی حمیدیان مقدم

۱۳۶۵

عملیات کربلا۵

۹

سیدهاشم جعاوله

۱۳۶۰

آبادان

۱۰

عبدالخالق اعصامی

۱۳۶۲

ارتفاعات حاج عمران

۱۱

سیدعبدالرسول موسوی مقدم

۱۳۶۱

دارخوین

۱۲

اصغر اسدی

۱۳۶۲

والفجر مقدماتی

۱۳

حسین حردانی

۱۳۶۷

زبیدات

۱۴

عبدالخضیر سلیمانی

۱۳۶۶

شلمچه

۱۵

صفرعلی سبز

۱۳۵۹

حمیدیه

۱۶

فاخر سلامات

۱۳۶۵

دهلران

۱۷

رمضان صادقیان

۱۳۶۶

زبیدات

۱۸

علیرضا قشینی

۱۳۶۵

شلمچه

۱۹

احمد نبهانیان

۱۳۶۵

جنوب

۲۰

محمد گلابی

۱۳۶۱

والفجر مقدماتی

۲۱

حمید راهی زاده

۱۳۶۴

مریوان

۲۲

عبدالله کریم زاده

۱۳۶۷

اهواز – حمیدیه

۲۴

خلف خلیف زاده

۱۳۶۳

مهران

۲۵

عبدالعلی دلفیه

۱۳۶۷

زبیدات

۲۶

حمید رابحی

۱۳۶۲

خرمشهر

۲۷

احمد عامری

۱۳۶۷

کردستان

۲۸

عزیز عامری

۱۳۶۴

فاو

۲۹

صبرکرملاچعب

۱۳۶۶

زبیدات

۳۰

سعید میاحی

۱۳۶۴

کردستان

۳۱

علی عتابی

۱۳۶۷

شلمچه

۳۲

جلیل ترک

۱۳۶۵

والفجر

۳۳

علی حمیدیان پور

 1360

حمیدیه

۳۴

حسین کرمی راهدار

۱۳۶۵

کربلای ۴

۳۵

عبدالزهرا حسین زاده

۱۳۶۷

بستان

۳۶

عبدالله مزرعه

۱۳۶۳

سردشت

۳۷

محمدرضا ممبینی

۱۳۶۱

اهواز

 ۳۸

حبیب الله فاتحی

۱۳۶۱

فتح خرمشهر

۳۹

ناصرعماری پور

۱۳۶۱

شلمچه